תנאי שימוש

 1. אישור; שינויים
  • תנאי שימוש אלה ("התנאים"), ביחד עם הודעת הפרטיות שלנו [https://www.pointer4u.co.il/privacy-policy] מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך ("משתמש", "אתה", או כל הטיה שלהם) ובינינו (יחד, להלן: "אנחנו", "אנו", או כל הטיה שלהם), אשר יחולו על הגלישה שלך וכל שימוש אחר ב-https://www.pointer4u.co.il ("מתחם"), המספק גישה לאתרים, תבניות, מוצרים, כלים, תכונות, תוכנות, תוכניות, קוד, טכנולוגיה, תוספים (plug-ins), גרפיקה, תוכן אורקולי, רכיבים, שירותים, שדרוגים, עדכונים וכל היישומים הקשורים אליהם, הקיימים כעת או שיוצעו על ידנו בעתיד, וכל דפי תוכן ו/או URL הכלולים תחת המתחם האמור (יחד, להלן: "האתר").
  • מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו רשאים לתקן, לשנות או להחליף תנאים אלה, על ידי פרסום גרסאות מעודכנות במתחם או על ידי הודעה אליך באמצעים אחרים. כל השינויים בתנאים כאמור ייכנסו לתוקף עם פרסום התנאים המתוקנים או בקבלת הודעה על שינוי בתנאים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים או השונים, אל תשתמש או תיגש לשירותים המוצעים תחת האתר.
 2. אתר האינטרנט
  • האתר מספק לך מידע ומשאבים מקיפים אודות מוצרי פוינטר, המערכת, הטכנולוגיה וכל תוכן אחר הקשור אליהם (לרבות מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, לוגו, כפתורי אייקונים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר, תיעוד, נתונים , וגרפיקה קשורה ותכונות אחרות (יחד, להלן: "התוכן").
  • כל הזכויות באתר ובתוכן, אשר זמינות באתר, שמורות לפוינטר ישראל בע"מ. המוצרים המסחריים עשויים להשתנות. התוכן הזמין באתר אינו מהווה הצעה למכור או עידוד להצעה לרכוש אבטחה כלשהי במדינה כלשהי.
 3. חשבון משתמש
  • הנך מבין שעל מנת לקבל גישה או לעשות שימוש אחר בחלקים של האתר, כולם או חלקם, תידרש להקים חשבון משתמש ("החשבון"). על מנת להקים את חשבונך תידרש לספק מידע מסוים, לרבות, אך לא רק, מידע ליצירת קשר. השימוש והאחסון שלנו במידע שאתה משתף עמנו מבחינה זו יהיה גם בהתאם לתנאי שירות אלה ולהודעת הפרטיות שלנו.
  • למען הסר ספק, חשבון המשתמש וכל ההרשאות שניתנו ביחס לחשבון זה הנם אישיים ובלתי ניתנים להעברה. המשתמש אינו רשאי להקצות, להעביר או לשתף גישה לחשבון.
  • אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לבטל ו/או לדרוש באופן אחר את שם המשתמש המשויך לחשבון שלך, במקרה בו אנו מאמינים כי הפרת את תנאי השירות האלה.
  • למרות שאנו נוקטים צעדים סבירים לאבטח ולהגן על המידע שבחשבון שלך בקשר לגישה שלך לאתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה מפני חשיפה הנובעת ממעשי נוזקה, ולכן איננו חבים בנזק כלשהו, בין אם ישיר, עקיף, אגבי, או תוצאתי, שייגרם למשתמש, עקב חשיפה כאמור לתוכן החשבון או למידע בקשר לגישה שלך.
 4. שימוש באתר
  • אתה מאשר כי כל הזכויות המוענקות לך להלן אינן בלעדיות, כך שכל שימוש בתכנים המוצעים לך ו/או הזמינים לך דרך האתר (לרבות תוכן הפלט, אם רלוונטי), הינו כפוף לתנאים שלהלן.
  • גיל חוקי. אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר במידה והנך מתחת לגיל 16. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב על מנת שנוכל לוודא כי קטינים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באתר.
  • ציות. למרות כל הוראה אחרת בתנאים אלו, אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים, המדינתיים, הלאומיים והבינלאומיים בקשר עם שימושך באתר. למען הסר ספק, האפשרות להיכנס לאתר שלנו אינה מעידה בהכרח שהשימוש שלך בו הוא חוקי על פי חוקים, תקנות והוראות רלוונטיים.
 • הנחיות נוספות. בנוסף לאמור לעיל, בעת השימוש באתר, יש להקפיד על ההוראות של האתר המפורסמות על ידנו מעת לעת, כך שלא:
 • תדפדף, תגלוש, תעבד, תסרוק או תשתמש באתר באמצעות הפעלה של תוכנית מחשב שנועדה לאסוף מידע או לבצע פעולות התחקות משתמש אנושי (לרבות, אך לא רק, בוטים או קרולרים);
 • תעשה מניפולציות בכתובת ה-URL של האתר, או תקבל גישה באופן אחר לדפים פנימיים כלשהם אליהם לא סיפקנו לך קישור ישיר (לרבות, אך לא רק, פריצת URL);
 • תעביר או תהפוך לזמין בדרך אחרת, כל תולעת, וירוס, סוס טרויאני, באג אינטרנט, תוכנות ריגול או כל תוכנית אחרת שנועדה לפגוע בתפעול האתר;
 • תבצע כל פעולה העלולה להפר את זכויות היוצרים ו/או כל קניין אחר שלנו או של כל בעל זכויות יוצרים אחר;
 • תקדם פרסומים או הודעות מסחריות משבשות;
 • תעתיק, תעביר, תבצע הידור לאחור, תשנה, תיצור יצירות נגזרות, תשכפל, תפרק תפרסם מחדש, תגרד ו/או תהנדס לאחור כל אלגוריתם, קוד, תחביר ו/או כל תוכן אחר הקשור לאתר ו/או כל רכיב ממנו ו/או לא תפעל לאיסוף, קצירה ו/או כרייה של נתונים כלשהם הקשורים לאתר ו/או למישהו ממשתמשיו (בין אם על ידי תוכניות מחשב, גניבת זהות, התחזות או באופן אחר) ו/או לא תנקוט בכל פעולה העשויה להיחשב כהתחזות לאדם או ישות אחרים, גניבת זהות, החזקת חשבונות מרובים, וכו';
 • תטפל ו/או תשתמש בדרך אחרת בכל תוכן המוצע או מוצג באתר בכל אופן או דרך שמפרה את תנאי השירות הללו;
 • תבצע כל פעולה שעלולה להפר חוקים, תקנות, צווים או הנחיות כלשהן של רשות ממשלתית כלשהי, שעשויה לפגוע במשתמשים אחרים של האתר ו/או בציבור הרחב, או שניתן יהיה לראות בהם באופן סביר כמי שנועדו לפגוע ברגשות של יחיד או קבוצה מסוימת של אנשים, לרבות אך לא רק, העברת חומר מיני, מגונה, פורנוגרפי או זימה;
 • תפחיד, תאיים, תטריד או תתעלל באף אחד בכל דרך שהיא;
 • תגנוב או תנסה לגנוב סיסמאות או מידע פרטי אחר ממשתמשים אחרים באתר;
 • תפיץ, תפרסם או תעשה כל שימוש אחר (או תעודד באופן אחר את הצריכה או הביצוע של) תוכן בלתי חוקי, מפורש, בלתי הולם, גזעני, פוגעני, משמיץ, מזלזל ו/או מתעלל, או כל תוכן שנראה כי הוא פוגע בזכויות הקנייניות של צד שלישי כלשהו (לרבות הזכויות שלנו);
 • תשכיר, תמכור, תסחור או תעביר באופן אחר את החשבון שלך; ו
 • תבצע כל פעולה אשר מפרה הוראות קהילה, תנאי שירות ו/או הודעת פרטיות, כפי שנקבעו בתנאים אלו ו/או כפי שיפורסמו על ידנו מעת לעת.
 • קישורים חיצוניים. הנך מבין שהאתר שלנו עשוי להכיל קישורים חיצוניים כלשהם לאתרים של צדדים שלישיים (לרבות אלה של לקוחותינו העסקיים המציעים את תוכן הפלט) ו/או כל חומרים פרסומיים אחרים ("התוכן החיצוני"). התוכן החיצוני עשוי להיות מבוסס על מידע שנאסף על ידינו מהמשתמשים שלנו, בהתאם להודעת הפרטיות שלנו. עם זאת, אין לנו שליטה על התוכן של התוכן החיצוני, על סדר הצגתו או על דיוקו, ואין אנו צד ישיר לכל עסקה הנובעת מאותו תוכן חיצוני (אם רלוונטי), ולכן איננו לוקחים על עצמנו אחריות ו/או כל חבות בהקשר זה. בנוסף, איננו נותנים אחריות כי הגישה, הגלישה ו/או הצריכה של תוכן חיצוני כלשהו יהיו בטוחים, וגם לא כי הבעלים או השולטים של תוכן חיצוני שכזה נקטו באמצעי אבטחה או הגנה כלשהם (לדוגמה, איננו יכולים לאמת, וגם איננו מתחייבים שהתוכן החיצוני יהיה נקי מכל שגיאה, נוזקה, תוכנות ריגול, דיוג, סוסים טרויאניים, כריית נתונים ו/או איסוף, או כדוגמתם). השימוש שלך בכל תוכן חיצוני יהיה על סיכונך הבלעדי. אנו ממליצים לך לאמת את המקור של כל תוכן חיצוני לפני קבלת גישה או שימוש אחר בו.
 1. תוכן ובעלות
  • בעלות. כל הזכויות, הקניין והבעלות בשירותים, לרבות כל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים או כל תוכן אחר שכפוף או עשוי להיות כפוף לכל זכויות קניין רוחני על פי כל חוק רלוונטי, לרבות כל יצירות אמנות, גרפיקה, תמונות, תבניות אתר ו-ווידג'טים, יצירה ספרותית, קוד מקור ואובייקט, קוד מחשב (לרבות HTML), יישומים, אודיו, מוזיקה, וידאו ומדיה אחרים, עיצובים, אנימציות, ממשקים, שיטות, מוצרים, אלגוריתמים, נתונים, רכיבים ואובייקטים אינטראקטיביים, פרסום ורכישה של כלים ושיטות, המצאות, סודות מסחריים, סמלי לוגו, מתחמים, URL מותאמים אישית, סימני שירות, שמות מסחריים ומזהים קנייניים אחרים, בין אם רשומים או לאו ו/או יכולים להיות רשומים, וכל הנגזרות מהם, הינם בבעלות שלנו ו/או קיבלנו רישיון עבורם ("תוכן קנייני"). במידה וקיבלנו רישיון לתוכן הקנייני, ייתכן שאותו תוכן יהיה כפוף למגבלות נוספות מטעם בעליו.
 • אסור להסיר או למחוק הודעות, מגבלות וסימנים כלשהם בעניין זכויות יוצרים המעידים על זכויות קנייניות של פוינטר או של מעניקי הרישיון שלה, לרבות סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחרי [™] הכלולים בתוכן באתר או מצורפים לו ואתה מצהיר ומתחייב שתציית לכל החוקים החלים בהקשר זה.
 • העדר זכויות אחרות. מובהר בזאת כי תנאי שירות אלה אינם מקנים כל זכות או בעלות בקניין הרוחני שלנו (או כל חלק ממנו), לרבות, אך לא רק, בתוכן הקנייני שלנו. תנאי שירות אלה אינם מהווים המחאה או וויתור על זכויות הקניין שלנו על פי כל דין.
 1. פרטיות והגנה על נתונים
  • בנוסף לתנאי שירות אלה, השימוש שלך באתר ו/או בשירותים כפוף גם להודעת הפרטיות שלנו, המיידעת אותך על המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע שאנו מקבלים כשאתה מבקר באתר שלנו ועושה שימוש בכל חלק מהשירותים שלנו.
 • חרף נקיטתנו צעדים סבירים לאבטחה ושמירה על המידע שבחשבונך בנוגע לגישה של המשתמש לאתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה כנגד חשיפה הנובעת ממעשים בזדון, ולפיכך איננו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, אגבי או תוצאתי אשר נגרם למשתמש בעקבות אותה חשיפה של תכני החשבון או מידע הנוגע לגישה של המשתמש. אנו ממליצים לך מאוד לקיים את ההגנה הנדרשת עבור המכשיר שלך, כגון קיום תוכנת אנטי-וירוס ו/או אנטי-נוזקה או דיוג עדכנית.
 1. מצגים מוגבלים
  • האתר ניתן על בסיס “As is” ו-“As available”. אנו פוטרים את עצמנו מפורשות מכל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת להלימות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.
 • מבלי לגרוע מאמור לעיל, (I) איננו מתחייבים שהאתר או התוכן יענה על הדרישות שלך, או שיהיה ללא הפרעה, רציף, במועד, מאובטח, מדויק, נכון, שלם או זמין; לרבות, אך לא רק, בקשר לשגיאות, באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים ו/או כל סוג אחר של נוזקה, זמן הפעלה ו/או השבתה של שרתים (לרבות הפרעה או הפסקה של כל מידע שהתקבל ו/או מועבר בדרך אחרת במסגרת השימוש באתר), אמצעי אבטחת שרתים, תוכן שהועלה על ידי משתמשים אחרים ו/או על ידך (לרבות כל מידע אישי, כספי ו/או אחר) או לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שפורסם, הועבר או שהיה זמין באופן אחר דרך האתר, או בקשר עם הפרה על ידי כל משתמש (לרבות עצמך) של תנאים אלה. (II) איננו מסבים או מאשרים כל תוכן אשר ניתן על ידי גורם כלשהו שאינו אנחנו, ומוותרים על כל אחריות בקשר עם כך ו- (III) איננו מתחייבים או מצהירים הצהרות כלשהן הנוגעות לשימוש באתר זה, או לתוכן בהקשר של תקינותו, שלמותו, זמינותו, רמת הדיוק שלו, אמינותו או באופן אחר. האמור לעיל אינו גורע מכל הגבלת אחריות אחרת הקבועה בתנאים אלה.
 1. הגבלת אחריות
  • בהיקף הגדול ביותר המותר על פי דין, אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל פגיעה, מוות, תאונה, עיכוב, נזק ישיר או עקיף, אגבי, עונשי, מיוחד, דוגמתי או תוצאתי הנובע מ- (I) שימוש או חוסר היכולת להשתמש (מכל סיבה) בכל חלק של אתר זה (לרבות, אך לא רק, אי דיוקים או שגיאות במידע כתוצאה מגישה לאתר זה), (II) פעולה או חוסר פעולה בקשר עם תנאים אלו, או (III) הצהרות או התנהלות שלך או של כל צד שלישי באתר זה או באתר האינטרנט שלך, לרבות אך לא רק, העלאות כלשהן אליהם; בכל מקרה, לרבות אך לא רק, פיצויים בגין אובדן רווחים, אפילו אם הודע לנו על האפשרות לנזקים כאמור, בין בעילה של חוזה, נזיקין, רשלנות, אחריות קפידה או אחרת.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איננו נוטלים על עצמנו אחריות לכל נזק שנגרם על ידי וירוסים, תולעים ו/או נוזקה אחרת העלולים להדביק את המכשיר(ים) של המשתמש במהלך השימוש באתר.
 1. שיפוי

אתה תשפה אותנו, לרבות את הדירקטורים ונושאי המשרה, עובדים, נותני שירותים ו/או חברות קשורות שלנו (יחד, להלן: "מקבלי השיפוי"), בגין תביעות, הפסדים ו/או נזקים הנובעים מהשימוש שלך, גישה או הסתמכות על האתר או על התוכן או מתביעות צד ג' או תלונות כלשהן הנובעות מאי עמידתך בתנאים אלו או בקשר לאי עמידה כאמור, עם דרישתם הראשונה של מקבלי השיפוי.

 1. הדין החל; וויתור על תביעה ייצוגית
  • בכפוף לכל דין חל, כל המחלוקות בינינו ייושבו אך ורק על בסיס פרטני ולא תהיה לך הזכות להגיש כל תביעה נגדנו כתובע או כחבר בקבוצה, באיחוד תיקים או בתיקים ייצוגיים (או כל הליך משפטי אחר המנוהל על ידי קבוצה או על ידי נציגים מטעם אחרים).
 • דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שירות אלה ו/או על כל דרך אחרת הנוגעת לשימושך באתר, ובתי המשפט המוסמכים של תל-אביב, ישראל, יהיו בעלי סמכות בלעדית לדון בכל עניין העולה מהם. שני הצדדים מכירים בפורום האמור כפורום נאות אשר לא יגרום לקושי מיותר למי מהצדדים.
 1. המחאה

אינך רשאי להמחות זכויות ו/או חיובים כלשהם אשר עשויים להיות לך על פי תנאי שירות אלה ו/או על פי הודעת הפרטיות ללא הסכמתנו בכתב מראש. אנו רשאים להמחות באופן חופשי כל אחת מהזכויות ו/או חובות שלהלן, ללא הגבלות; ובלבד שזכויותיך על פי תנאי שירות אלה, לא תיפגענה באופן מהותי.

 1. ביטול
  • אתה רשאי לסיים את היחסים שלך איתנו בקשר עם השימוש באתר בכל עת, על ידי מחיקת חשבונך ואם רלוונטי, על ידי הפסקת הגלישה באתר (במקרה שאין לך חשבון פעיל).
 • אנו רשאים, בכל עת, לסיים את היחסים איתך על ידי מסירת הודעה לפרטי ההתקשרות איתך אותם העברת לנו במועד הקמת החשבון. עילות ביטול יכולות לכלול, גם אך לא רק, כל הפרה שלך את תנאי שירות אלו, ו/או אי הסכמתך (במידה ונדרשת) לכל תיקון שלהם.
 • עם זאת, תנאי השירות אשר בתוקף במועד סיום כאמור, ימשיכו להיות בתוקף בקשר עם שימושך באתר עד למועד הסיום כאמור (והוראות סעיפים 5, 7 עד 9 (כולל), וסעיף 10 ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר הביטול, ללא קשר לסיבה ולזהות של הצד המסיים.
 1. יצירת קשר

אם יש לך סיבה להאמין שתכנים כלשהם שנמצאים באתר (לרבות תוכן כאמור המסופק על ידי משתמשים אחרים) מפרים את התנאים הללו ו/או מפרים זכויות קנייניות של צד שלישי ו/או את החוק החל, אנא הודע לנו על תוכן שכזה באמצעות דוא"ל לכתובת DPO@pointer.com, תוך ציון התוכן המפר ואת אופי ההפרה.

בואו נתקדם יחד

תפריט נגישות