Pointer Watch

מערכת למניעת שכחת ילדים וקשישים ברכבי היסעים

Pointer Watch היא מערכת למניעת שכחת ילדים וקשישים ברכבי היסעים. בעקבות ריבוי המקרים בהם נשכח ילד או קשיש ברכב היסעים, המערכת נועדה לסייע במניעת האסון הבא של שכחת ילדים ברכבי היסעים ולמגר את התופעה.
המערכת מאפשרת לנהג הרכב לאתר ילדים/קשישים שנרדמו ברכב או אנשים עם מוגבלויות שאינם מסוגלים לרדת מהרכב בכוחות עצמם וכן לאתר חפצים חשודים שנותרו ברכב.
המערכת משווקת בשתי צורות: האחת, כמערכת עצמאית ברכב הכוללת לחצן סריקה ייעודי בקצה רכב ההסעה המקושר לצופר ופנסי ההתרעה של הרכב. השניה, כמערכת המשלבת התקנת משדר GPS שיתרונה בכך שלחצן הסריקה מקושר למערכת ניהול הצי של פוינטר בנוסף לצופר ואורות רכב ההסעה.
נהגים מחויבים לבצע סריקה ברכב בתחילתה ובסיומה של כל נסיעה. בפועל, נהגים רבים נוטים לוותר על הסריקה בגלל לחץ בזמנים או שכחה. לכן לחצן Pointer Watch ממוקם בחלקו האחורי של רכב ההיסעים המאלץ את הנהג לעבור ממקום מושבו בקדמת הרכב עד החלק האחורי ובכך בעצם לבצע סריקה ברכב.
פעולת הנטרול נעשית בתחילתה של כל נסיעה ובסיומה. במקרים בהם הנהג לא יצר מגע עם לחצן הסריקה הייעודי, המערכת תתריע לנהג, הצופר ברכב יחל לצפצף והאורות יהבהבו. במידה שהמערכת משלבת משדר GPS, תישלח בנוסף גם התרעת מסרון או מייל למנהל הצי באמצעות מערכת ניהול הצי של פוינטר.
המערכת מאושרת על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות תקן 6400.

בואו נתקדם יחד