Pointer Log

מערכת מתקדמת לניהול ופילוח סוגי נסיעות

Pointer Log הינה מערכת מתקדמת לניהול ופילוח סוגי נסיעות, המבחינה בין נסיעות פרטיות לנסיעות עסקיות ברכב, ומתעדת באופן ממוכן ומדויק את הנתונים.
האבחנה בין סוגי הנסיעות השונים המבוצעים ברכב, מאפשרת התאמת המיסוי על רכב צמוד לשימוש בפועל בכלי הרכב, בתמיכה וליווי פיננסי ומשפטי של חברת SaveTax.

הפתרון משלב משדר מתקדם בטכנולוגיית GPS בשילוב קודנית לצורך דיווח סוג הנסיעה. שרתי מערכת SaveTax אוספים נתונים אודות הנסיעות המתבצעות ברכב, תוך חלוקה לנסיעות עסקיות, בית-עבודה ופרטיות, הכל על פי דיווח הנהג. בסוף כל חודש נשלח דו"ח אשר מפרט את התפלגות הנסיעות לפי אחוזים. על בסיס נתונים אלה חברת SaveTax מגישה דוח אישי לרשויות המס לצורך קבלת החזר מס בגין השימוש העסקי הנעשה ברכב.
השירות מתאים לחברות עם ציי רכב, בעל עסק, עצמאי או שכיר בעל רכב צמוד.

בואו נתקדם יחד