מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: ביום 9 לחודש ספטמבר 2023

פוינטר ישראל בע"מ,  ("החברה" ו/או "אנו") הינה בעלת הזיכיון והמפעילה של אתר האינטרנט https://www.pointer4u.co.il/ ("האתר"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף ממשתמשי האתר על ידי החברה, לרבות גולשי ומשתמשי האתר, ובהם מנויים ולקוחות של שירותי החברה ("לקוחות" ו"שירותים"; המבקרים באתר, לרבות לקוחות, יכונו להלן "משתמש/ים" ו/או "הנך" ו/או "אתה"), הדרכים בהן נאסף מידע על ידי החברה, השימושים שייעשו במידע על ידי החברה וכן זכויותיך ביחס למידע. החברה הינה הבעלים של מאגרי המידע הנאסף במסגרת השימוש בשירותים, כפי שיפורט במדיניות פרטיות זו.  

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

איסוף מידע אישי של משתמשים ועיבודו על ידי החברה נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 התקנות אשר הותקנו תחת החוק, וכן לשאר הדינים החלים על החברה. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך אספקת וניהול שירותי החברה במסגרת האתר, לרבות תפעול ואבטחה של האתר, מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה ולצרכים שיווקיים.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע לחברה, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש (בכפוף להוראות הדין). עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמה, ללא קבלת פרטי קשר לא תוכל החברה להשיב לפנייתך.

החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין החל על החברה.

במידה והנך מוסר פרטים לחברה, הנך מתחייב מצהיר ומאשר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל שאתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר, אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור. בפרט – באחריותך כמנוי להביא לידיעת המשתמשים מטעמך את האמור במדיניות הפרטיות זו בהקשר לנהלי איסוף המידע והשימוש בו.

בעל מאגר המידע:

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. עם זאת, במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, בחשבון המשתמש ו/או באופן אחר, ושינויים אלו יכנסו לתוקף בתוך 21 יום ממועד פרסום ההודעה כאמור . על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

המידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השימוש בשירותים והשימוש במידע זה:

בעת גישה לאתר ו/או שימוש בשירותים, החברה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים (בהתאם לסוג השימוש):

מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר מידע אנונימי אשר אינו מאפשר, במאמץ סביר, לזהות משתמש ו/או לקשר את המידע למשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגרגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, וכדומה. המידע האמור משמש לצורך הפעלת ותפעול האתר וכן לצורך ביצוע ניתוחים וסטטיסטיקות, לצורך שיפור השירותים ו/או לצרכיה השיווקיים של החברה.

מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן:

 1. מידע שנאסף בעת התחברות לשירותים וחשבון המשתמש על ידי לקוח
  כאמור, האתר מאפשר ללקוחות החברה גישה לממשקים מסוימים הקשורים בשירותים שהם רוכשים מאת החברה. בעת ההתחברות לאיזה משירותים אלו על ידי המשתמש, החברה אוספת אודות המשתמש מידע פרטים מסוימים, כדוגמת פרטי הזיהוי (שם משתמש וסיסמא) בהם השתמש, במקרים מסוימים מספר טלפון לצרכי זיהוי, תאריך ושעת הגישה, פעולות שבוצעו וכו'. פרטים אלו נשמרים ומנוהלים על ידי החברה כחלק ממן השירותים למשתמש ומשמשים את החברה לנהל את הגישה לשירותים ולאפשר אותם, לצורכי אבטחה וכדומה. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע האמור על מנת לשפר את שירותיה וכן על מנת להציע הצעות מותאמות אישית בהתאם להעדפותיהם של המשתמשים. ככל ואתה משתמש הפועל תחת לקוח עסקי של החברה, והגישה שלך לשירותי החברה הינה תחת ההסכם שנחתם בין אותו לקוח עסקי ובין החברה, אזי המידע והפרטים שלך ייתכן ויועברו וינוהלו על ידי הלקוח העסקי שהינו הבעלים של (לכל הפחות) חלק מן המידע הנאסף.
 2. מזהים מקוונים ונתוני שימוש באתר
  בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירו של המשתמש עשוי לכלול מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם החברה (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה).
  החברה תעשה שימוש במידע לצורך הפעלה ותפעול של האתר ואבטחתו וכן ניתוח השימוש באתר, שיפור תכני האתר וצרכים שיווקיים (לרבות פרסום ממוקד). איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר (לדוגמא, הקמפיין השיווקי ממנו הגעת לאתר).
 3. מידע שנאסף בעת יצירת קשר
  במידה והמשתמש יבחר לפנות לחברה, בכל אמצעי קשר אשר מוצעים על ידי החברה במסגרת האתר (לרבות טפסי יצירת קשר מקוונים, דוא"ל, צ'אט וכדומה), המשתמש יתבקש למסור פרטי יצירת קשר כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שם החברה מטעמה פונה המשתמש, וכן תוכן ההודעה והפנייה, אשר עשוי לכלול מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש.
  החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו. החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצורך שיפור שירותיה וכן שליחת הצעות שיווקיות, כמפורט מטה. 
 4. דיוור ופניות שיווקיות
  במידה ותבחר לבצע הרשמה לרשימת הדיוור של החברה או למסור את פרטייך במסגרת יצירת קשר עם החברה וכדומה (ובמידה ולא סירבת לקבלת דיוור במסגרת מסירת פרטים כאמור ובכפוף להראות הדין), החברה עשויה לעשות שימוש בפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח לך מסרים שיווקיים והצעות שיווקיות (לרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתם בדין החל) וכן חומרים שיווקיים, עדכונים, הטבות וכדומה והכל בהקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי החברה, וזאת, בדוא"ל ו/או מסרונים ו/או בפנייה טלפונית. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל.
 5. פנייה במסגרת הגשת מועמדות למשרות
  האתר עשוי לכלול הצעות ביחס לגיוס למשרות בחברה. ככל שהינך מעוניין להגיש מועמדות כאמור, תתבקש לספק מידע במסגרת הגשת המועמדות כגון שם מלא, פרטי יצירת קשר (דוא"ל ומספר טלפון) וכדומה. כמו כן, במסגרת הגשת המועמדות, תתבקש לצרף את קורות החיים שלך וכל מידע אחר אשר תבקש למסור ו/או לצרף מרצונך וביוזמתך.
  החברה תעשה שימוש במידע זה על מנת לבחון את קורות החיים שלך בהיבט הליך גיוס עובדים, לנהל את הליך הגיוס (זימון לראיון וכדומה) וכן לצורך ציות והלימה לדרישות הדין. המידע האישי שתמסור במסגרת קורות החיים שלך, נמסר על ידך מרצונך החופשי, והנך אחראי באופן בלעדי להיקף המידע אשר תמסור. החברה אינה דורשת או מבקשת ממך למסור כל מידע רגיש אודותיך, לרבות דת, בריאות, זהות מינית או עמדה פוליטית, בקשר עם הליך הגיוס.

כיצד המידע נאסף:

החברה אוספת את המידע אשר פורט לעיל כאשר המשתמש מוסר את המידע מרצונו לדוגמה בעת הזמנת חלל/י העבודה, בעת שימוש במתחם ו/או מידע שהמנוי מספק ביחס לעובדיו ואורחיו והשימוש שלהם במתחם, במסגרת טפסי רישום ויצירת קשר וכדומה. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע הקשור לשימוש באתר באמצעים טכנולוגיים ולדוגמה באמצעות שימוש ב"עוגיות" כמפורט מטה.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:

אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. ספקים ונותני שירותים
  החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
 2. לצורך ציות לדרישות הדין, הליכים משפטיים ומניעת נזק
  החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
 3. אכיפת התנאים ואבטחה
  החברה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש ומדיניות החברה לעניין שימוש בשירותיה, וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.
 4. בקשת המשתמש ו/או הסכמתו
  החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
 5. מיזוג, רכישה או שינוי ארגוני
  בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.
 6. קבוצות החברה וחברות קשורות
  המידע האישי הנאסף בעת פנייה לחברה או במסגרת שירותי החברה, יכול ויועבר לידי חברות אחרות מקבוצת החברה, לרבות החברה האם PowerFleet והחברות האחרות הקשורות בה, וזאת תמיד בהתאם להוראות הדין ולאחר שנבטיח כי פרטיותך תישמר בהתאם להן.

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור:

במסגרת האתר נעשה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אבטחת האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק ושיפור תכני האתר, וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה (ראה מידע מטה).

במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו. כך לדוגמה עושה החברה שימוש בכלי הניטור של Google- ועל כן, לידיעתך, Google רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות של Google, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלה. למידע נוסף, לחץ כאן.

חסימה ומחיקה של קבצי עוגיות

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר שלך.

מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבורך: Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari Edge; Opera.

משך שמירת המידע:

המידע האישי אשר נאסף על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהחברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה.

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל:

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש  בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע האישי, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות החברה. בכפוף לחובות החברה על פי דין לעניין אבטחת המידע האישי, החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה ו/או לשותפיה של החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

אתרי צדדים שלישיים:

במסגרת השימוש באתר, עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"), לרבות לאתרים של חברות אחרות מקבוצת החברה לרבות PowerFleet  והחברות הקשורות בה. המשתמש יודע ומסכים כי אין לחברה שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו כפופה למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

זכויות המשתמש:

החברה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.

הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל DPO@pointer.com. בכפוף להוראות הדין, אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי מטעם החברה הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו (כלומר קישור ל"הסרה"), לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל החברהמשמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.

יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, החברה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמה, מענה לפנייתך, חשבוניות וכדומה).

מובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל וכשירות:

השימוש בשירותי החברה ובאתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש בשירותים ושלא לספק לנו כל מידע אישי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי מילדים, בכפוף להוראות הדין לעניין זה, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

הדין החל:

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

צור קשר ופרטי החברה:

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן:

 • בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;
 • בכתובת הדוא"ל DPO@pointer.com;

בפנייה למשרדנו:
פוינטר טלוקיישן בע"מ
רחוב המלאכה 14, ראש העין
ישראל 4809133

בואו נתקדם יחד

תפריט נגישות