מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

הינהמערכתאיתורהמותאמתלעבודהשלכליםחקלאים. POINTERRADIUS המערכתמותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהרכבואינהמצריכהשימושבלוחמקשים.יחידתהאיתורכוללתסוללת .GPS/GPRS גיבויפנימיתלמקרהשלניתוקמצבר,עמידהלמיםופועלתבטכנולוגיתתקשורתלוינית מותקנת,מקובעתומוסלקתבכליהחקלאיושולחתהתראותבהתאםלהגדרותהנקבעותמראשכגון: POINTERRADIUS מערכת יציאהמאזורמוגדר)פוליגון( הפעלתמתגהצתהבשעותלאמורשות גרירתהרכב ניתוקמתחמצבר התראותנשלחותלטלפוןהנידשלבעלהרכבוכןלמוקד המבצעישלפוינטרלצורךאיתור,מעקב,אכיפהוהשבה. המערכתניתנתלחיבורלמערכתניהולציהרכב, ומאפשרתלרכזולפקחעלהנתוניםהמתקבלים. POINTERRADIUS

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==