מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

היאמערכתאיתורומיגוןיעודיתלנגריםהמאפשרתגםניהוליעילשלצינגרים. POINTERTRAILER .GPS/GPRS המערכתכוללתסוללתגיבויפנימיתארוכתשניםופועלתבתקשורתלוינית המערכתמקלהעלמנהלהציבקבלתהחלטותיומיומיותכגון:שליטהובקרה,לוגיסטיקה,יעולותפעול,אחזקה,נהיגהמבוקרת, חיסכוןבדלק,הקצאתמשימותועוד. במקרהשלחשדלגניבהתעבירהמערכתהתראהישירותלמוקדהמבצעישלפוינטרובמקבילגםישירותלטלפוןהנידשלבעלהנגר. מספקתמגוןנתוניםושירותים: POINTERTRAILER שיחזורמסלולנסיעה הצעתמסלולעלגבימפהעםפירוטזמניםומהירויות ניהולצינגריםלפיאזורים קבלתהתראותוגרפיביצועים פיקודובקרתטמפרטורהלהובלהבקירור* הצגתמיקוםהנגריםעלגביהמפה הצגהמפורטתשלעצירותונתוניםעלמהלךהנסיעה,למשלתחילהוסיוםעבודה חניתביניםעםמיקומיםולוחותזמנים ק"ממצטבר *מותנהבהתחברותלחישןטמפרטורה POINTERTRAILER

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==