מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

ימיםבשבוע. 7 שעותביממה 24 *היאמערכתמיגוןלרכבהמאפשרתניטורשלהרכב POINTERMAX\ALERT טכנולוגיותתקשורתסלולארית 2 המערכתמותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהרכבוכוללתמשדרהיברידיהמשלב רשתאתריםיעודית.המערכתמתריאהומדוחתעלכלנסיון RF- ו CELLID ,סלולארי GPS טכנולוגיותמיקום:לויני 3- יעודי,ו RF- ו גניבהאוגרירהלמוקדהמבצעישלפוינטרתוךהצגתמיקומוהמדויקשלהרכב.במידהוהגניבהמבוצעתעםמשבשסלולארי, היעודית. RF- נשלחתהתראהלמוקדהמבצעיוהמערכתעוברתלשדרברשתה למערכתאקסלרומטרמובנההמאפשרקבלתהתראהעלאירועתאונהבזמןאמת. שמהדגשעלנוחותלמשתמשואינהדורשתהקשתקודסודילפניהנעתהרכב. POINTERMAX\ALERT מערכת המערכתמותאמתגםכפלטפורמהלישומיםושירותיםמתקדמיםנוספיםכגון: .eCal ניהולצירכב,מערכתלהתנהגותנהג,מערכתלשירותי לאפליקציההיעודית POINTERMAX\ALERT ניתןלסנכרןאתמערכת ,המאפשרתקבלתשירותיםומידעמבוססימיקוםאודות:מיקוםהרכב, iPOINER מעקבבתנועה,התראהבעתיציאתהרכבמאזורמוגדר,התראהבעתחריגה ממהירותמוגדרת,חיוימתחמצבר,תקשורתישירהלמוקדועוד. POINTERALERT מחוברתלמחשבהרכב,לעומתמערכת POINTERMAX *מערכת המחוברתלמערכתהאזעקההמקוריתשלהרכב. POINTERMAX/ALERT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==