מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

POINTERAI ,הכוללתחישןתאונהמובנהביחידה. AI הינהמערכתאיתורמתקדמתהמשלבתיכולותשלבינהמלאכותית POINTERAI משולבים RF ומיקומי GPS המערכתתוכנהבמטרהלספקשכבתהגנההמבוססתעלמשדרהיברידיהמאפשרמיקומילוין במודםאחד. המערכתמותאמתגםכפלטפורמהלישומיםושירותיםמתקדמיםנוספיםכגון:ניהולצירכב,מערכתלהתנהגותנהג, .eCal מערכתלשירותי המערכתשולחתהתראותבאופןאוטומטיבכלמקרהשלחריגהמשגרותהנסיעההרגיליםשלבעלהרכבכגון: ניסיוןשיבושסלולרי התנעהבשעותחריגות נסיעהלאזוריםלאשגרתים ניתוקמשדר הינהמערכתמודולאריתהניתנתלשדרוגוהתאמהלרמתמיגוןנדרשת. POINTERAI )קודניתוירטואלית(. POINTERCode ניתןלשילובעםאפליקצית ניתןלשדרגבכלנקודתזמןלמערכתפעילהמלאהבתוספתקודניתועלוקה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==