מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

הינהמערכתאיתורהיברידיתפעילההמשלבתקבלתמידעדיאגנוסטימהרכבוכוללתחישןתאונה POINTERPREMIUMIQ מערכת .בעזרתמתאםהשראתיהקוראאתנתונימחשבהרכבוחיבורלמערכתהאזעקההמקוריתשל eCal מובנהביחידהלצורךמתןשירותי הרכב*,המערכתמזההפעולהחריגהבהתנהלותהרכבאוהנהגותשלחמידיתהתראהלמוקדהמבצעי.המערכתפותחהותוכנהלתת מענהלשיטותהגניבההעדכניותהמזוהותכיוםבשטח.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. המערכתשולחתדיוחלמוקדהמבצעיבמגוןמצבים,כגון: אזעקהמקוריתשלהרכבהופעלה נסיעהללאמפתחמקורי /מחשבהרכב OBD זיהויחיבורלשקע נסיעהבאזוריםושעותחריגות שינוידפוסנהיגה נסיעהבמהירותחריגה נסיעהבאזוריםושעותחריגות ניתוקמשדר ניסיוןשיבושסלולרי גרירה *בדגמירכבנבחרים,בהםניתןלהתחברלאזעקההמקורית POINTERPREMIUMIQ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==