מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

POINTERBACKUP יעודי, RF- טכנולוגיותתקשורתסלולאריתו 2 היאמערכתמיגוןואיתורהיברידיתהמשלבת POINTER המערכתהפעילהשל רשתאתריםיעודית.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. RF- ו CELLID ,סלולארי GPS טכנולוגיותמיקום:לויני 3- ו (המתריאהלמוקדהמבצעיבמצביםחריגיםשאינםחלקמשגרתהרכבהיום-יומיתהנלמדת, AI) המערכתמשלבתבינהמלאכותי כגון:נסיעהבאיזוריםחריגים,שעותחריגות,דפוסינהיגהועוד. המערכתמוכרתומאושרתעלידיכליבואניהרכבוכלחברותהביטוחבישראלוכוללתחישן .eCal תאונהמובנהביחידהלצורךמתןשירותי היאיחידתאיתורהמשמשתכגיבוילמערכתהמיגוןוהאיתור POINTERBACKUP הפעילהברכב.המערכתנכנסתלפעולהבכלמקרהשלניתוקאופגיעהבמערכת הפעילהושולחתדיוחישירותלמוקדהמבצעי. ניתנתלהתקנהבכלרכבבומותקנתמערכתמיגוןואיתור POINTERBACKUP שלפוינטרומותאמתלדרישתחברותהביטוחבמקריםבהןקימתדרישהלתוספת גיבויעלהמערכתהפעילה. POINTER מערכתפעילה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==