מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

לניטורטמפרטורהולחות Plug&Play מתמחהבפתרונותבקרתטמפרטורהולחותבזמןאמת,ומספקתמערכתמודולרית POINTER במקרים,מקפיאים,חדריקורועוד. ולידיתהמותאמת IoT המערכתאלחוטיתוכוללתחישניםדיגיטליםורכזתסלולאריתהמשדרתאתהנתוניםבצורהרציפהלתוכנת .126 ונוהל FDA21,CFRPart1,EUAnnex1,GAMP5: לדרישותהרגולטוריותוהתקניםהמחמיריםשלמשרדהבריאותובכללם אלחוטיםבעלירגישותגבוהה MultiSense מבוססתתקשורתסלולארית,חישני CeloTrackNano רכיביהמערכתכוללים:רכזת ולידיתלניהולמידע. IoT ותוכנת יתרונותהמערכת: מערכתאלחוטית–התקנהפשוטהללאצורךבחיוטים קבלתהתראותעלחריגהבמדיםלסמארטפון,למחשבולטאבלט יכולתלספקהתראהחוזרתעלפיאסקלציהנבחרת מסךמוניטוריעודילצפיהויזואליתשלהסנסורים מערכתולידיתהעומדתבדרישותהרגולטוריות קבלתהתראהעלמועדהכיולהבא דוחחריגותעלפידרישהברמהיומית/שבועית/חודשית הגדרתספיהתראות)עליון/תחתון( POINTERIoT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==