מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

הינהאפליקציתמידעיחודיתשנועדהלהעניקשקטנפשילבעלירכבים,באמצעותהעברתנתוניםוהתראות iPOINTER אפליקצית חיוניותמהרכבישירותלטלפוןהנידשלבעלהרכב. ,POINTER האפליקציהמאפשרתצפיהבמיקוםובמהירותהרכב,שחזורשלמסלולהרכב,חיוגלמוקדיהשירותשל שיתוףשלמיקוםהרכבוניוטאליווקבלתמגוןהתראותובכללן: שינויבמתחהמצבר שכחתילדים בקרהעלנהגצעיר התנעהוכיבויהרכב חריגהממהירותמוגדרת iPOINTER אפליקצית

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==