מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

למיגוןואיתור,ומאפשרתאתנטרולמערכתהמיגון POINTER הינהאפליקציהחכמהלטלפוןהנידהמשולבתעםמערכת POINTERID ברכבבאמצעותהטלפוןהניד. בנוסף,מאפשרתהאפליקציהניהולהרשאותשימושברכבלנהגיםמוגדרים. האפליקציהמאפשרתלבעלהרכב: נטרולמערכתהמיגוןויצירתנסיעהחוקיתבאמצעותהטלפוןהניד לטלפוןהנידבמידהומתקבלתהתראהלפעילותחריגהברכב SMS קבלתהתראות הגדרתנהגיםהמורשיםלנהוגברכב הגדרתקודמצבשירות)בכניסתרכבלמרכזשירות( לצורכיזיהוי BLE האפליקציהמתקשרתעםמערכתהאיתורבאמצעותתקשורת ונטרולהעלוקהברכב. POINTERID אפליקצית

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==