מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

מוביליםבפתרונות IoT- איתור,מיגוןו משלביםטכנולוגיהושירותימידעמבוססימיקום

POINTERBACKUP יעודי, RF- טכנולוגיותתקשורתסלולאריתו 2 היאמערכתמיגוןואיתורהיברידיתהמשלבת POINTER המערכתהפעילהשל רשתאתריםיעודית.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. RF- ו CELLID ,סלולארי GPS טכנולוגיותמיקום:לויני 3- ו (המתריאהלמוקדהמבצעיבמצביםחריגיםשאינםחלקמשגרתהרכבהיום-יומיתהנלמדת, AI) המערכתמשלבתבינהמלאכותי כגון:נסיעהבאיזוריםחריגים,שעותחריגות,דפוסינהיגהועוד. המערכתמוכרתומאושרתעלידיכליבואניהרכבוכלחברותהביטוחבישראלוכוללתחישן .eCal תאונהמובנהביחידהלצורךמתןשירותי היאיחידתאיתורהמשמשתכגיבוילמערכתהמיגוןוהאיתור POINTERBACKUP הפעילהברכב.המערכתנכנסתלפעולהבכלמקרהשלניתוקאופגיעהבמערכת הפעילהושולחתדיוחישירותלמוקדהמבצעי. ניתנתלהתקנהבכלרכבבומותקנתמערכתמיגוןואיתור POINTERBACKUP שלפוינטרומותאמתלדרישתחברותהביטוחבמקריםבהןקימתדרישהלתוספת גיבויעלהמערכתהפעילה. POINTER מערכתפעילה

ומתאםהשראתי.בעזרתהמתאםההשראתיהקוראאתנתונימחשבהרכב CAN מערכתאיתורהכוללתמשדרדיאגנוסטיקהמסוג המערכתמספקת,בנוסףלשירותיהאיתור,מידעדיאגנוסטימגוןאודות:פעולותחריגותממחשבהרכבלצרכימיגון,פרמטריםקריטים הקשוריםלסוללה,נוריותחיויועוד. .eCal המערכתכוללתחישןתאונהמובנהביחידהלצורךמתןשירותי הנתוניםהנדגמיםמהרכבוהמוצגיםלנהגעלגביאפליקציהיעודיתלטלפוןהניד,כולליםביןהיתר: סטטוססוללה-אחוזהטעינהשלהסוללה טוחנסיעה-מספרהקילומטריםעדהטעינההבאה מצבטעינה-האםהסוללהבטעינהאולא תחנותטעינה-פריסהשלתחנותהטעינהוניוטאליהן צפיהבמיקוםובמהירותהרכב שחזורמסלולהרכב קבלתמגוןהתראות:בקרהעלנהגצעיר,שכחתילדים, התנעהוכיבויהרכבועוד רכבחשמלי

הינהמערכתאיתורהיברידיתפעילההמשלבתקבלתמידעדיאגנוסטימהרכבוכוללתחישןתאונה POINTERPREMIUMIQ מערכת .בעזרתמתאםהשראתיהקוראאתנתונימחשבהרכבוחיבורלמערכתהאזעקההמקוריתשל eCal מובנהביחידהלצורךמתןשירותי הרכב*,המערכתמזההפעולהחריגהבהתנהלותהרכבאוהנהגותשלחמידיתהתראהלמוקדהמבצעי.המערכתפותחהותוכנהלתת מענהלשיטותהגניבההעדכניותהמזוהותכיוםבשטח.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. המערכתשולחתדיוחלמוקדהמבצעיבמגוןמצבים,כגון: אזעקהמקוריתשלהרכבהופעלה נסיעהללאמפתחמקורי /מחשבהרכב OBD זיהויחיבורלשקע נסיעהבאזוריםושעותחריגות שינוידפוסנהיגה נסיעהבמהירותחריגה נסיעהבאזוריםושעותחריגות ניתוקמשדר ניסיוןשיבושסלולרי גרירה *בדגמירכבנבחרים,בהםניתןלהתחברלאזעקההמקורית POINTERPREMIUMIQ

POINTERAI ,הכוללתחישןתאונהמובנהביחידה. AI הינהמערכתאיתורמתקדמתהמשלבתיכולותשלבינהמלאכותית POINTERAI משולבים RF ומיקומי GPS המערכתתוכנהבמטרהלספקשכבתהגנההמבוססתעלמשדרהיברידיהמאפשרמיקומילוין במודםאחד. המערכתמותאמתגםכפלטפורמהלישומיםושירותיםמתקדמיםנוספיםכגון:ניהולצירכב,מערכתלהתנהגותנהג, .eCal מערכתלשירותי המערכתשולחתהתראותבאופןאוטומטיבכלמקרהשלחריגהמשגרותהנסיעההרגיליםשלבעלהרכבכגון: ניסיוןשיבושסלולרי התנעהבשעותחריגות נסיעהלאזוריםלאשגרתים ניתוקמשדר הינהמערכתמודולאריתהניתנתלשדרוגוהתאמהלרמתמיגוןנדרשת. POINTERAI )קודניתוירטואלית(. POINTERCode ניתןלשילובעםאפליקצית ניתןלשדרגבכלנקודתזמןלמערכתפעילהמלאהבתוספתקודניתועלוקה.

ימיםבשבוע. 7 שעותביממה 24 *היאמערכתמיגוןלרכבהמאפשרתניטורשלהרכב POINTERMAX\ALERT טכנולוגיותתקשורתסלולארית 2 המערכתמותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהרכבוכוללתמשדרהיברידיהמשלב רשתאתריםיעודית.המערכתמתריאהומדוחתעלכלנסיון RF- ו CELLID ,סלולארי GPS טכנולוגיותמיקום:לויני 3- יעודי,ו RF- ו גניבהאוגרירהלמוקדהמבצעישלפוינטרתוךהצגתמיקומוהמדויקשלהרכב.במידהוהגניבהמבוצעתעםמשבשסלולארי, היעודית. RF- נשלחתהתראהלמוקדהמבצעיוהמערכתעוברתלשדרברשתה למערכתאקסלרומטרמובנההמאפשרקבלתהתראהעלאירועתאונהבזמןאמת. שמהדגשעלנוחותלמשתמשואינהדורשתהקשתקודסודילפניהנעתהרכב. POINTERMAX\ALERT מערכת המערכתמותאמתגםכפלטפורמהלישומיםושירותיםמתקדמיםנוספיםכגון: .eCal ניהולצירכב,מערכתלהתנהגותנהג,מערכתלשירותי לאפליקציההיעודית POINTERMAX\ALERT ניתןלסנכרןאתמערכת ,המאפשרתקבלתשירותיםומידעמבוססימיקוםאודות:מיקוםהרכב, iPOINER מעקבבתנועה,התראהבעתיציאתהרכבמאזורמוגדר,התראהבעתחריגה ממהירותמוגדרת,חיוימתחמצבר,תקשורתישירהלמוקדועוד. POINTERALERT מחוברתלמחשבהרכב,לעומתמערכת POINTERMAX *מערכת המחוברתלמערכתהאזעקההמקוריתשלהרכב. POINTERMAX/ALERT

עונהעלצרכיהםשלבעלירכביםדוגלגליםבהגנהעלכליהרכבמפניגניבה.המערכתמאפשרתקבלת POINTERMOTO מערכת עדכוניםוהתראותעלאירועיםחריגיםבאופנועבזמןאמתישירותלטלפוןהנידבאמצעותאפליקציה.כלזאת,בשילובשירותשל מוקדמבצעיאקטיבי.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. המערכתאטומהלמיםובעלתצריכתזרםנמוכהבמיוחד,מותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהאופנועוכוללתמשדרמבצעי אקטיביואפליקציהיעודית,המאפשריםקבלתמגוןהתראותומידעבזמןאמת,ובכללם: פתיחתסויץ' מתחמצבר התקשרותישירהלמוקד יציאהמאזורמוגדר ניהולהתראות חישןזעזועים מיקוםהאופנוע מסלולנסיעה POINTERMOTO

היאמערכתאיתורומיגוןיעודיתלנגריםהמאפשרתגםניהוליעילשלצינגרים. POINTERTRAILER .GPS/GPRS המערכתכוללתסוללתגיבויפנימיתארוכתשניםופועלתבתקשורתלוינית המערכתמקלהעלמנהלהציבקבלתהחלטותיומיומיותכגון:שליטהובקרה,לוגיסטיקה,יעולותפעול,אחזקה,נהיגהמבוקרת, חיסכוןבדלק,הקצאתמשימותועוד. במקרהשלחשדלגניבהתעבירהמערכתהתראהישירותלמוקדהמבצעישלפוינטרובמקבילגםישירותלטלפוןהנידשלבעלהנגר. מספקתמגוןנתוניםושירותים: POINTERTRAILER שיחזורמסלולנסיעה הצעתמסלולעלגבימפהעםפירוטזמניםומהירויות ניהולצינגריםלפיאזורים קבלתהתראותוגרפיביצועים פיקודובקרתטמפרטורהלהובלהבקירור* הצגתמיקוםהנגריםעלגביהמפה הצגהמפורטתשלעצירותונתוניםעלמהלךהנסיעה,למשלתחילהוסיוםעבודה חניתביניםעםמיקומיםולוחותזמנים ק"ממצטבר *מותנהבהתחברותלחישןטמפרטורה POINTERTRAILER

הינהמערכתאיתורהמותאמתלעבודהשלכליםחקלאים. POINTERRADIUS המערכתמותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהרכבואינהמצריכהשימושבלוחמקשים.יחידתהאיתורכוללתסוללת .GPS/GPRS גיבויפנימיתלמקרהשלניתוקמצבר,עמידהלמיםופועלתבטכנולוגיתתקשורתלוינית מותקנת,מקובעתומוסלקתבכליהחקלאיושולחתהתראותבהתאםלהגדרותהנקבעותמראשכגון: POINTERRADIUS מערכת יציאהמאזורמוגדר)פוליגון( הפעלתמתגהצתהבשעותלאמורשות גרירתהרכב ניתוקמתחמצבר התראותנשלחותלטלפוןהנידשלבעלהרכבוכןלמוקד המבצעישלפוינטרלצורךאיתור,מעקב,אכיפהוהשבה. המערכתניתנתלחיבורלמערכתניהולציהרכב, ומאפשרתלרכזולפקחעלהנתוניםהמתקבלים. POINTERRADIUS

למיגוןואיתור,ומאפשרתאתנטרולמערכתהמיגון POINTER הינהאפליקציהחכמהלטלפוןהנידהמשולבתעםמערכת POINTERID ברכבבאמצעותהטלפוןהניד. בנוסף,מאפשרתהאפליקציהניהולהרשאותשימושברכבלנהגיםמוגדרים. האפליקציהמאפשרתלבעלהרכב: נטרולמערכתהמיגוןויצירתנסיעהחוקיתבאמצעותהטלפוןהניד לטלפוןהנידבמידהומתקבלתהתראהלפעילותחריגהברכב SMS קבלתהתראות הגדרתנהגיםהמורשיםלנהוגברכב הגדרתקודמצבשירות)בכניסתרכבלמרכזשירות( לצורכיזיהוי BLE האפליקציהמתקשרתעםמערכתהאיתורבאמצעותתקשורת ונטרולהעלוקהברכב. POINTERID אפליקצית

הינהאפליקציתמידעיחודיתשנועדהלהעניקשקטנפשילבעלירכבים,באמצעותהעברתנתוניםוהתראות iPOINTER אפליקצית חיוניותמהרכבישירותלטלפוןהנידשלבעלהרכב. ,POINTER האפליקציהמאפשרתצפיהבמיקוםובמהירותהרכב,שחזורשלמסלולהרכב,חיוגלמוקדיהשירותשל שיתוףשלמיקוםהרכבוניוטאליווקבלתמגוןהתראותובכללן: שינויבמתחהמצבר שכחתילדים בקרהעלנהגצעיר התנעהוכיבויהרכב חריגהממהירותמוגדרת iPOINTER אפליקצית

לניטורטמפרטורהולחות Plug&Play מתמחהבפתרונותבקרתטמפרטורהולחותבזמןאמת,ומספקתמערכתמודולרית POINTER במקרים,מקפיאים,חדריקורועוד. ולידיתהמותאמת IoT המערכתאלחוטיתוכוללתחישניםדיגיטליםורכזתסלולאריתהמשדרתאתהנתוניםבצורהרציפהלתוכנת .126 ונוהל FDA21,CFRPart1,EUAnnex1,GAMP5: לדרישותהרגולטוריותוהתקניםהמחמיריםשלמשרדהבריאותובכללם אלחוטיםבעלירגישותגבוהה MultiSense מבוססתתקשורתסלולארית,חישני CeloTrackNano רכיביהמערכתכוללים:רכזת ולידיתלניהולמידע. IoT ותוכנת יתרונותהמערכת: מערכתאלחוטית–התקנהפשוטהללאצורךבחיוטים קבלתהתראותעלחריגהבמדיםלסמארטפון,למחשבולטאבלט יכולתלספקהתראהחוזרתעלפיאסקלציהנבחרת מסךמוניטוריעודילצפיהויזואליתשלהסנסורים מערכתולידיתהעומדתבדרישותהרגולטוריות קבלתהתראהעלמועדהכיולהבא דוחחריגותעלפידרישהברמהיומית/שבועית/חודשית הגדרתספיהתראות)עליון/תחתון( POINTERIoT

רשימת תחנותשירות

תחנותשירות:מחוזצפון עיר פקיעין צפת עכו כרמיאל שפרעם קריות קריתשמונה חיפה טבריה טורעאן עפולה ביתשאן חדרה בקעהאלגרביה תחנה אלקטרוניקהאבוגזאלה קבסהאביזרירכב רדיואמיר חלוהמיגוןוע‘לרכב אביזרירכבברכה אילןכלבולרכב עדימערכות פוינטרחיפה דודיקאביזרירכב אביזרירכבוחשמלטורעאן 4X4 אפי קלאבקאר נירוסאונד אביזרירכבדנה מספרמתקין 80 946 *109 *450 *40 520 948 *908 *350 *320 *919 *48 *605 *803 כתובת כבישראשיפקיעין 309 השבעה 1 בורשטין 14 המלאכה אלג‘אמע,א“תחדש ק.חים 65 אח"יאילת ,א'תדרומי 1 יובליניב מפרץחיפה 9 החרמש 10 תחנהמרכזית כבישראשיטורעאן 10 ירושלים 7 רופין 17 החרש 3 סלאחאלדין טלפון 04-97694 04-98035 04-60437 04-908286 04-986989 04-8419290 04-689898 073-262375 04-6720123 04-6517310 04-64933 04-6060960 04-6345765 04-6385071

תחנותשירות:מחוזמרכז עיר נתניה טירה כפרסבא כפרסבא הרצליה רמתהשרון ראשהעין פתחתקוה פתחתקוה תלאביב בתים חולון ראשל"צ ראשל"צ רמלה אשדוד ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים מעלהאדומים תחנה רדיובלהבלה רדיואשרף אביזרכבותקשורת איהאביזרים אדירשרותירכב ריכבי אוטוקול ניואוטואוטוטו שוליאביזרים אהובישי רדיועצמון יונתןמערכות גריזמערכות ד"רסאונד עדיהתקנות אוטוקלאסאשדוד דרוראביזרים פוינטרירושלים היטקקאר אביאביזרים אביזרייונס ד'רסאונד מספרמתקין 906 *101 10 045 947 907 086 010 88 035 290 *135 150 *905 *903 *901 105 *690 942 916 917 943 כתובת 31 המלאכה 1 אסלאם ,א.ת 9 יוחנןהסנדלר ,א.ת 1 יוחנןהסנדלר 5 הסדנאות 15 המסגר 17 העבודה פינתעמלק.אריה 1 שנקר א.ת.סגולה 61 בןציוןגליס 41 ריבל 18 ירושלים 10 הסדן 32 משהבקר 21 הרצל 6 הרצל 4 אורגים מרכזבליליוס 5 התעשיה א.ת.תלפיות 8 מעשהחושב )מרכזספיר( 30 ביתהדפוס 120 דרךביתלחם ירושלים 17 ואדיג'וז 10 אופירה טלפון 09-852380 053-76777 09-767575 09-7679468 09-95737 03-5496262 03-9031730 03-924139 03-91332 03-687323 03-6595289 03-9063585 03-9672786 03-965282 08-9235026 08-853101 02-671477 073-26232 02-501852 02-673306 02-628986 02-57912

תחנותשירות:מחוזדרום עיר אשקלון אופקים אופקים ערד בארשבע אילת תחנה אוטוקלאסאשקלון אורהשחרשרותירכב דורהתקנות מוסךש.ח.לומנעולנות ויליסטריאו אוטוסטארט מספרמתקין 710 *914 *720 94 941 *630 כתובת 78 שד'דרוםאפריקה 49 המסגר צומתגילת 5 הפלדה 1 פנחסהחוצב 1 המלאכה טלפון 08-6736051 08-8523137 08-963580 08-956439 08-99019 08-6378278

תחנותשירות:נידים אזור צפון צפון מרכז מרכז מרכז מרכז מרכז מרכז דרום תחנה מיכהנוימרק סיגמאמערכות safe אוטו ברמערכות יאירמערכות מערכות NB 200 עמימיגונים שופליזר אבימערכות מספרמתקין 310 *21 *901 *902 *239 *90 *234 *065 *650 כתובת ניד)שימשית( ניד)ואריעארה( ניד ניד ניד ניד ניד ניד ניד טלפון 050-5342424 052-2356041 052-6240 054-257376 050-639303 052-2520127 053-4347245 053-76192 052-262871

www.pointer4u.co.il|*9444

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==