Industry_Header_Gas

Pointer Log

Pointer Log : יומן רכב ממוחשב

Pointer Log הינה מערכת מתקדמת לניהול ופילוח סוגי נסיעות המתעדת באופן ממוכן ומדויק בין נסיעות פרטיות לנסיעות עסקיות ברכב.

אבחנה זו בין סוגי הנסיעות השונים המבוצעים ברכב מאפשרת התאמת המיסוי על רכב צמוד לשימוש בפועל בכלי הרכב בתמיכה וליווי פיננסי ומשפטי של חברת SaveTax.

הפתרון משלב משדר מתקדם בטכנולוגיית GPS בשילוב קודנית לצורך דיווח סוג הנסיעה. שרתי מערכת SaveTax אוספים נתונים אודות הנסיעות המתבצעות ברכב, תוך חלוקה לנסיעות עסקיות, בית-עבודה ופרטיות, הכל על פי דיווח הנהג.

בסוף כל חודש נשלח דו"ח אשר מפרט את התפלגות הנסיעות לפי אחוזים. על בסיס נתונים אלה חברת SaveTax מגישה דוח אישי לרשויות המס לצורך קבלת החזר מס בגין השימוש העסקי הנעשה ברכב.

השירות מתאים לחברות עם ציי רכב, בעל עסק, עצמאי או שכיר בעל רכב צמוד.

פתרון Pointer Log מתאים לסגמנטים הבאים:

  • הוצאה מוכרת- החזר שווי שימוש
  • בעלי רכב חברה
  • שכירים בעלי רכב צמוד
  • חברות המספקות רכבי עובדים
  • עצמאיים