נורית ניגוב אוטומטי (ירוק)

נורית ניגוב אוטומטי דולקת ברציפות

סיבה: ידית בקרת המגבים נדחפה כלפי מטה.

פעולות/הערות: הופעל הניגוב האוטומטי של השמשה הקדמית. כדי לנטרל את הניגוב האוטומטי, דחוף את ידית הבקרה כלפי מטה או העבר אתה למצב אחר.