לדף הבית > מוצרי פוינטר > מוצרי איתור > Pointer CE6

Pointer CE6

הוראות הפעלה
א. דריכת המערכת:
לחץ רגעית על לחצן ON/OFF לדריכת מערכת האזעקה והאימוביליזר.
צופר המערכת ישמיע "ביפ" אחד ופנסי האיתות ברכב יהבהבו הבהוב יחיד.
נורית הביקורת בלוח המקשים תחל להבהב לאחר 30 שניות הבהוב קצר כל שתי שניות.
ב. נטרול המערכת
לחץ רגעית על לחצן ON/OFF לנטרול האזעקה.
צופר מערכת האזעקה ישמיע שני ביפים ופנסי האיתות יהבהבו פעמיים נורת הביקורת בלוח המקשים תחל להבהב שני הבהובים והפסקה.
ג. הפעלת צופר יזומה לאיתור הרכב בחנייה "פאניק":
בזמן שהמערכת דרוכה לחץ בשלט על לחצן ה CH-2 להפעלת מצב "פאניק".
צופר המערכת יחל לצפור והאורות יחלו להבהב למשך 30 שניות.
אם ברצונך להפסיק את פעולת ה"פאניק" לחץ שנית על לחצן ה"פאניק" בשלט.
ד. תפקוד לוח מקשים


על מנת לאפשר התנעת הרכב ונטרול מערכת האימובילייזר הקש את הקוד הסודי האישי.
בעזרת לוח המקשים ניתן לשלוח בקשת עזרה למוקד פוינטר ובתנאי שברכב מותקן מכלל איתור,
ואתה מנוי על שרות זה.
מספר הקוד הסודי האישי נמסר לך יחד עם מערכת המיגון

הקוד הסודי ניתן לשינוי בכל עת.
לאחר נטרול מערכת האזעקה בעזרת השלט כמתואר בסעיף ב' לעי"ל ישתנה
הבהוב נורית הביקורת והיא תחל להבהב שני הבהובים והפסקה בהמתנה להקשת הקוד הסודי.
הקש את הקוד הסודי בתוך 30 שניות מרגע כניסתך לרכב, אחרת ישמע אות הזהרה בצורת
"ביפ" המזכיר את הצורך בהקשת הקוד הסודי האישי.
לאחר מכן תשמע סידרת אזהרות נוספת שלאחריהם תופעל הסירנה למשך 30 שניות.
לאחר הקשה מוצלחת של הקוד הסודי ישמע צליל אישור, נורית הביקורת תדלוק והאימובילייזר ינוטרל.
שים לב:
לאחר 5 ניסיונות שגויים לוח המקשים ינעל למשך 5 דקות.
המתן 5 דקות והקש את הקוד הסודי.
ה. כניסה למצב שרות (מוסך):
בכניסת הרכב למוסך לשם טיפול, אל תחשוף את הקוד הסודי האישי בפני צוות המוסך.
הכנס את המערכת למצב מוסך ע"י ביצוע הפעולות הבאות:
1) נטרל את המערכת ואת האימובילייזר, פתח את מתג ההתנעה והקש את הקוד הסודי בתוך 5 שניות. בכניסה למצב שירות יתקבל צליל אישור מלוח המקשים. כאשר המערכת במצב מוסך - נורית הביקורת תהבהב 3 הבהובים במחזוריות.
2) במצב מוסך אין צורך בקוד סודי להתנעת הרכב.
3) במצב מוסך המערכת תשמיע "שני ביפים" מהצופר בכל פעם שיסגרו את מתג ההתנעה.
4) בנטרול המערכת מהשלט לא תתאפשר פתיחת הנעילה המרכזית.
ו. יציאה ממצב שרות (מוסך):
פתח את מתג ההתנעה והקש את הקוד הסודי, לוח המקשים ישמיע צליל אישור מערכת האזעקה תצא באופן יזום ממצב שירות.

המערכת תצא אוטומטית ממצב שירות במקרים הבאים:
 • המערכת נדרכה ונוטרלה 10 פעמים בעזרת השלט.

 • מתג ההתנעה נשאר פתוח 20 דקות ברציפות.

 • ז. שליחת אות לקבלת שרות ממוקד פויינטר: (הכוונה, מצוקה, מידע)
  *תכונה זו קיימת רק אם מותקן מכלל איתור, ואתה מנוי לשרות זה.
   לקבלת שרות בדרך פעל בצורה הבאה:
  1. לחץ על לחצן הכוכבית למשך 4 שניות ברציפות.
  2. לוח המקשים ישמיע צליל אישור והתאורה הירוקה של הספרות ברקע תחל להבהב בקצב מהיר.
  ח. שינוי הקוד הסודי האישי:
  לקבלת עזרה הוועץ במוקד פויינטר או בסוכן שלך.
  במקרה ושכחת את הקוד הסודי תוכל לקבל מידע ביחס לפעולות הנדרשות במוקד פויינטר.
  אין לשמור את הקוד הסודי ברכב או על צרור המפתחות
  ט. תפקודי מערכת האזעקה:
  1. דריכה פסיבית:
   מערכת האזעקה תידרך פסיבית 20 דקות לאחר סיבוב מתג ההתנעה ל - OFF במקרה של דריכת אזעקה באופן פסיבי לא ינעלו דלתות הרכב.

  2. דריכה חוזרת:
   מערכת האזעקה תדרך מחדש באם המערכת נוטרלה ע"י השלט ואף אחת מדלתות הרכב לא נפתחה במשך 3 דקות במצב זה דלתות הרכב ינעלו.
  י. גלאים: (מותנה באישור היבואן להתחברות)
  מערכת האזעקה כוללת מספר גלאים, שנועדו לבדוק את מצב הרכב ולהגן עליו.

  גלאי שטח/ נפח:
  הגלאי נועד לאתר תנועה בתוך הרכב. את הרגישות הגלאי קובע מתקין המערכת אולם אם אתה חש שנדרש כיוון נוסף הוועץ במתקין. זרמי אויר בתוך הרכב עלולים לגרום לאזעקת שווא, ולכן בדריכת המערכת הקפד שלא להשאיר את חלונות הרכב פתוחים.

  דלתות מכסה מנוע , תא מטען:
  האזעקה תופעל במקרה של פתיחת אחת הדלתות, מכסה מנוע, תא מטען, - במידה והמערכת הייתה דרוכה ובתנאי ואזורים אלו חוברו למערכת האזעקה.

  במקרה של תקלה באחד הגלאים ניתן לנטרל את הגלאי ממוקד פוינטר עד להגעה למוסך, לפרטים פנה למוקד פוינטר .
  יא. אזהרות קוליות:
  חווי דריכה:
  עם דריכת מערכת האזעקה ישמע "ביפ" אחד.
  אם ברצונך לבטל תכונה זו באופן קבוע, היוועץ עם מתקין המערכת.

  חווי פתיחת דלתות:
  במידה ומערכת האזעקה נדרכה ואחד מפתחי הרכב (דלתות, מכסה מנוע, תא מטען) נשארו פתוחים, ישמיע הצופר שלוש "ביפים" כהתראה למצב לא תקין.
  אם ברצונך לבטל תכונה זו הוועץ עם מתקין המערכת.

  חווי נטרול:
  בנטרול מערכת האזעקה, המערכת תשמיע שני "ביפים"
  אם ברצונך לבטל תכונה זו הוועץ עם מתקין המערכת.

  דרישת הקשת קוד סודי בלוח המקשים:
  לאחר כ - 30 שניות מרגע נטרול המערכת ע"י השלט המערכת תשמיע "ביפ" אחד כל מספר שניות במחזור של 3 דקות, לאחר מכן המערכת תשמיע "ביפ" אחד כל שניה למשך 15 שניות, כל זאת כתזכורת לכך שלא הוקש קוד סודי.

  מצב שרות (מוסך):
  כאשר מערכת פויינטר במצב שרות (מוסך) המערכת תשמיע שני "ביפים" בכל פעם שמתג ההתנעה יסגר.

   
  אישור התקנה ללקוח
  כניסה לניהול צי
  כניסה לחברות ביטוח
  כניסה לסוכני ביטוח
  login_bottom
  שגריר מערכות בע''מ
  ש.כ.ל. - שרותים כלליים לבית
  שגריר מרכזי שירות - רשת מוסכי פחחות וצבע
  הצטרף לשגריר ו- פוינטר גם בפייסבוק